Estadisticas web

Acceso clientes

Redes Sociales

ELIMINEM LA CLÀUSULA SÒL DE LA SEVA HIPOTECA

ELIMINEM LA CLÀUSULA SÒL DE LA TEVA HIPOTECA

A SANS ADVOCATS, som especialistes en reclamacions, contra la mala pràctica bancària.

Volem destacar el paper que en els últims temps estan adquirint les accions contra les entitats financeres, per l'anul•lació de les "CLÀUSULES SÒL", introduïdes per les entitats financeres en les escriptures públiques de préstec hipotecari, per tal d'establir un límit mínim en el interès a pagar pel consumidor.

SANS ADVOCATS, està obtenint excel•lents resultats tant en la negociació extrajudicial com en l'acció judicial contra aquests tipus de clàusules, aconseguint l’ANUL.LACIÓ DE LA CLÀUSULA TERRA, així com la RESTITUCIÓ DE LES QUANTITATS PAGADES DE MÉS, a raó d'aquesta clàusula.

Tenint en compte l'èxit que a SANS ADVOCATS tenim en aquest tipus de procediments, cobrem els nostres honoraris de la imposició de les costes judicials al contrari, el que vol dir, que és la financera demandada qui abona totes les despeses, de forma que al client EL PROCEDIMENT NO LI SUPOSA CAP COST.

Per poder dur a terme la reclamació judicial cal que de forma prèvia es fem un estudi personalitzat de viabilitat sobre l'assumpte. Aquest estudi el realitzem sense cap cost per a vostè.

No dubti en posar-se en contacte amb nosaltres per a qualsevol consulta, l'atendrem amb molt de gust al telèfon 977.721.271.

DIVORCI: MODIFICACIÓ I INCUMPLIMENTS

Divorci: Modificacions i Incompliments


Què són les mesures definitives?

Són totes aquelles que han estat acordades en la sentència de separació i/o divorci i que es refereixen a la guarda i custòdia dels fills, règim de visites, pensió d'aliments, etc.

Des de quan són efectives les mesures definitives?

Cal tenir en compte que aquestes mesures són efectives des del mateix moment en què la sentència es notifica a les parts sense que la interposició dels recursos que puguin correspondre contra la mateixa suspengui la seva execució.

Quan poden ser modificades?

Les mesures que el jutge adopta podran ser modificades judicialment o per nou conveni quan s'alterin "substancialment" les circumstàncies econòmiques o personals existents en el moment de la seva adopció. També poden ser modificades pel ministeri fiscal, si hi ha menors.

Poden modificar-se per acord de les parts?

Igual que en tots els altres procediments, la normativa vigent preveu la possibilitat que puguin modificar les mesures definitives per la via del mutu acord. Si hi ha acord per a dur a terme la modificació de les mesures definitives s'acompanyarà a la sol·licitud de modificació de mesures l'oportú conveni regulador, en el qual s'establiran les modificacions que es volen fer, perquè sigui aprovat pel jutge.

Com es modifiquen si no hi ha acord?

Si no existís acord, el cònjuge interessat en què es dugui a terme la modificació ha de sol·licitar mitjançant demanda, amb la qual aportés tots aquells documents i proves que acreditin el canvi de circumstàncies que justifica aquesta modificació de mesures, i indicarà en quins termes s'han de modificar les mesures definitives. D'aquesta demanda s'ha de traslladar a l'altre cònjuge, perquè pugui contestar-la.

Com es desenvolupa el procés de modificació si no hi ha acord?

Un cop presentada i contestada la demanda, es convocarà a les parts a una vista (el ministeri fiscal si hi ha fills menors o incapacitats), en la qual el jutge intentarà que arribin a un acord. Si l'acord no fos possible, es practicaran les proves propostes que es considerin pertinents i, a la vista de les mateixes, el jutge ha de decidir si procedeix o no la modificació de les mesures definitives i, en cas afirmatiu, ha d'establir les que siguin procedents. Finalitzat el procediment de modificació de mesures, i si es considera pel jutge que procedeix la modificació sol·licitada, les mesures que s'havien establert en la sentència de separació o divorci seran substituïdes per les que s'estableixin en la sentència que posin fi a aquest procediment de modificació de mesures, i seran les que regeixin a partir d'aquest moment; podent ser modificades de la mateixa manera si es produïssin nous canvis respecte de les circumstàncies tingudes en compte en el moment de la seva adopció.

Què passa si s'incompleixen les mesures?

En cas d'incompliment d'aquestes mesures es podrà obligar al cònjuge incomplidor a que les compleixi, mitjançant el procediment d'execució establert en la Llei d'enjudiciament civil. Per a instar el procediment d'execució serà necessari presentar demanda d'execució davant el Jutjat en el qual es va dictar la sentència a executar.

Com es desenvolupa el procediment en cas d'incompliments en els pagaments de pensions?

Al cònjuge que incompleixi de manera reiterada les obligacions de pagament derivades de mesures adoptades en un procediment de separació, nul·litat o divorci, se li podran imposar multes l'import dependrà de la quantia deguda. A més, es podrà instar un procediment d'execució (embargament) sobre els seus béns a fi que es satisfacin amb el seu patrimoni les quantitats degudes. A qui incompleixi l'obligació de prestar aliments se li podran embargar tots els seus béns, sense cap límit. L'incompliment de l'obligació de prestar la pensió compensatòria, o la d'aliments si s'escau, pot arribar a considerar-se com un delicte d'abandonament de família. Per a això és necessari denunciar el fet davant qualsevol Jutjat o comissaria de policia.

Com es desenvolupa el procediment en cas d'incompliments en el Règim de Visites o altres obligacions no econòmiques?

Són obligacions no econòmiques personalíssimes les que no poden realitzar-se per una altra persona que no sigui aquella en què recau el deure. En aquests casos, s'establiran multes mensuals que el jutge ha de fixar en funció de la gravetat de l'incompliment. Aquestes multes perduraran durant tot el temps que sigui necessari fins que el cònjuge compleixi amb l'obligació que estableix les mesures definitiva. A més, cal tenir en compte que, si es produeix un incompliment reiterat de les obligacions derivades del règim de visites per qualsevol dels cònjuges, es podrà arribar a modificar per part del jutge el règim de guarda i visites.

 

AFECTATS PER LES ACCIONS BANKIA. COM RECUPERAR LA INVERSIÓ.

El procés penal obert contra Bankia ha posat de manifest que l'operació borsària es va realitzar fraudulentament amb greu perjudici per als inversors. Així ho entenen els tribunals, que ens estan donant la raó a totes les demandes que hem interposat en via civil. Sans Advocats manté obertes (les accions no han prescrit) les dues vies: civil i penal per recuperar la totalitat de la inversió.

Subcategorías

2024  SANSADVOCATS    - Diseñado y alojado por M2estudio